Örnek Yönetici Sözleşmesi

Mevzuat  19 Haziran 2018 / Salı

Örnek Yönetici Sözleşmesi 19 Haziran 2018 / Salı

 


 

YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

İŞVEREN          : ………………………………………… Kat Malikleri Adına; …………………………………………..

ADRESİ            : …………………………………………………………………………………………………………………….

YÖNETİCİ         : Kat malikleri adına seçilen yönetici; Yalçın Yönetim Ve Danışmanlık Dan.Ve Tic. Ltd. Şti. (Kısaca YALÇIN YÖNETİM olarak anılacaktır.)

ADRESİ            : Güneş Sk. No:16/3 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

Vergi No         : Hitit Vd. 8590569781

Tel                   : +90 312 428 74 47  -  +90 505 312 25 45

2. KONUSU:

………………………. Apartmanı ……/……/…… tarihli kat malikleri kurulu toplantısında yöneticinin dışardan seçilmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, dışından, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde …………………………. Apartmanı yöneticiliğini YALÇIN YÖNETİM tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

3. SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ :

İşbu Yöneticilik Sözleşmesi 1 (bir) yıl olup  ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzere …………………..  ile ……………………tarihleri arasındaki yönetim dönemini kapsamaktadır.

4. ÜCRET:

İşveren, Yöneticiye iş bu sözleşmede belirtilen görevi nedeniyle, her ay …………………………………TL ücret ödeyecek olup, bu bedel her ay toplanan aidatlardan YALÇIN YÖNETİM tarafından alınacaktır.

5. YÖNETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. Yönetici, ……………………………. apartmanı adına olan ………….. bankasındaki ……………………no.lu hesabı kullanabilecektir. Her ayın …………günü içerisinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerek görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere apartman yöneticisi olarak bir avukata vekâlet verebilir.  Aylık %………..faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtılır.

 


 

2.         Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlayabilecektir.

3.         Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina gösterecektir.

4.         Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi verecek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulunduracaktır.

5.         Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri alacak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirecektir.

6.         Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere toplantıya çağıracaktır.

7.         Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülüklerini yerine getirecektir.

6.DİĞER HUSUSLAR:

YALÇIN YÖNETİM, yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, ……………………. tarihli toplantıda alınan karar gereği ……… daire maliki ……………………………………….denetçi olarak görev yapacaktır. Yöneticinin sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde, kat malikleri kanununun tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın gerekli olacağı taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C.Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme toplam 6 maddeden ibaret olup 1 asıl olarak tanzim edilerek …………………….tarihinde taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.


 


 

………………. APARTMANI KAT MALİKLERİ ADINA                                                                YÖNETİCİ


 


 


Profesyonel hizmet ile yaşam kalitenize katkıda bulunan firmamız, gerekli sistemleri kullanarak sizler için huzurlu bir ortam sağlar.

Language